FAQ

Vad är Bensinupproret 2.0?

Bensinupproret 2.0 är en folkrörelse och en Facebook-grupp som kräver sänkt skatt på drivmedel. Inte bara bensin utan alla drivmedel. I gruppens grundkrav (läs mer under fliken "våra krav") finns också krav på förbättrade reseavdrag samt en ordentlig satsning på svensk biodrivmedelsindustri.


Vilka står bakom Bensinupproret 2.0?

Bensinupproret 2.0 drivs av en ideell förening som heter Föreningen Uppror. (läs mer under fliken "om föreningen").


Vem startade Bensinupproret 2.0?

Det var Janne Berglund från Borås som en dag fick nog och startade Bensinupproret. Han fick snart hjälp av Peder Blohm Bokenhielm och Angelina Blohm Bokenhielm. Med dessa tre i spetsen så började gruppens utveckling att ta fart, givetvis med gott understöd av en samling moderatorer som la ner all sin fritid på att försöka få igång en organisation. Janne Berglund valde sedan att ta en mer tillbakadragen roll p.g.a hälsoskäl. Idag är Peder Blohm Bokenhielm, Angelina Blohm Bokenhielm samt Hans Albertsson administratörer för Bensinupproret 2.0.


Vilken politisk inriktning har Bensinupproret 2.0?

Vi är helt politiskt obundna. Vi kan, och ska, föra samtal med alla politiska partier/föreningar utan att ställa oss på någons sida. Vi respekterar andras politiska åsikter. Samarbete, öppet samtal och demokrati är de centrala begreppen som vi arbetar med.


Med vilken filosofi driver Bensinupproret 2.0 sin Facebook-grupp?

Bensinupproret 2.0:s utgångspunkt är att alla människor är lika mycket värda oavsett var man kommer ifrån, var man bor, vilken politisk färg man har etcetera. Målet med Facebook-gruppen har därför varit, och kommer alltid att vara, att skapa en plattform där alla kan umgås i en trevlig ton även om man inte tycker samma. Om tonen inte är trevlig så kan det leda till att kommentarer raderas eller i värsta fall att någon stängs av. Tyvärr kan vi inte publicera alla inlägg, på grund av platsbrist, men vi försöker variera det för att spegla de olika åsikter som folk har.


Hur vill Bensinupproret 2.0 finansiera skattebortfallet som staten drabbas av vid sänkt
drivmedelsskatt?

Bensinupproret 2.0 låser inte fast sig vid en särskild lösning. Självklart måste ett inkomstbortfall ersättas med en annan inkomst eller en minskad utgift för att budgeten ska vara i balans. Det finns flera olika lösningar som diskuteras i olika politiska läger. Bensinupproret 2.0 håller sig politiskt obundna och vill inte framhäva något partis lösning som bättre. Man kan dock konstatera att det finns gott om lösningar om det finns en vilja till
förändring.


Hur klarar Sverige miljömålen med sänkt drivmedelsbeskattning?

Sänkt drivmedelsbeskattning är en förutsättning för att klara av omställningen till fossilfritt utan att vanliga människor blir drabbade. Svensktillverkade bio-bränslen ska vara skattebefriade (förutom vanlig moms) och då måste staten så snart som möjligt göra sig oberoende av de inkomsterna. Dessutom måste de sätta press på storbolagen och stimulera den småskaliga bio-industrin för att skynda på utveckling och tillverkning av dessa bränslen. Det är inte till exempel pensionärer, långtidssjukskrivna, funktionsvarierade, ensamstående föräldrar, landsbygdsbor eller låginkomsttagare som ska betala omställningen.


Det sägs att det inte kostar mer att köra bil idag då bilarna är mer bensinsnåla. Skatterna ligger på EU-nivå. Med inflation räknat är priset i proportion till löneutvecklingen och senaste tidens prisökning beror på händelserna i Iran och Venezuela, inte skatter. Varför ger ni er på bränsleskatten?

Sverige idag ser helt annorlunda ut än för 30 år sedan. Det är längre avstånd till affärer, arbete, fritidsaktiviteter, samhällsservice och dylikt. Folk är helt enkelt mer beroende av sin bil idag och vi lever i ett helt annat samhälle. Löneutvecklingen har dessutom varit sämre i
de områden där bilen behövs som mest. Att priset kan variera så på grund av världsmarknadsläget är ännu ett bevis på att Sverige måste bli självförsörjande på drivmedel och för att det ska kunna bli verklighet så måste drivmedelsskatten ner.


Varför kräver ni inte bättre samhällsservice, kollektivtrafik och nära arbetstillfällen istället?

Allting hänger ihop men att satsa på detta kommer att vara både betydligt dyrare och ha betydligt ojämnare effekt. Däremot kommer minskad drivmedelsbeskattning att vara en viktig del för en levande landsbygd och generera effekt även inom dessa områden.
Bensinupproret 2.0 har valt att fokusera på den fråga som vi tror kan ha bäst, jämnat och snabbast effekt.


Men om bensinskatten sänks för alla, då gynnar det ju även bensinbolagen och rika svenskar? Varför inte kräva lättnader för riktade grupper, typ folk i glesbygden?

Enda sättet att garantera att ingen hamnar i kläm är att sänka för alla. Riktar man insatser enbart mot landsbygd så kommer dels vissa att utnyttja systemet och dels kommer vissa att hamna i kläm. De som bor i till exempel storstadsnära områden, förorter och kranskommuner men
som är beroende av sin bil för att de exempelvis jobbar skift eller har barnen på dagis en begränsad tid riskerar att hamna i kläm. Det kan vi inte acceptera. De rika och bensinbolagen gynnas mer av dagens politik eftersom de bland annat har råd att utnyttja subventioner och gynnas av den fria prisrörligheten.


Är det inte värt lite extra skatt för att rädda klimatet? Man kan väl inte köra bil på en död planet?

Dagens miljöpolitik är väldigt ineffektiv. Koldioxidutsläppen från trafiken ökade t ex förra året trots hårdaste skattetrycket och ökat antal elbilar. Dessutom är den politiken ensidigt inriktad på ett ökat antal elbilar och det finns väldigt många osäkra faktorer både kring tillverkning av
batterier, laddning av batterier, återvinning av batterier och elnätet i stort. Bensinupproret 2.0 tror att bio-bränslen (bio-bensin, bio-diesel, etanol, bio-gas) är en betydligt säkrare väg, rent miljömässigt, och då måste vi värna om de bilar vi har idag och förbränningsmotorerna. Med
deras hjälp kan vi ställa om till fossilfritt utan att den enskilda medborgaren behöver skuldsätta sig för livet. Man måste också tänka på att många av de som har det tuffast idag har fått prick hos kronofogden och kommer att vara chanslösa att skaffa en ny elbil på avbetalning.


Hur bidrar och påskyndar Bensinupproret 2.0 etableringen av fossilfritt bränsle i förbränningsmotorer?

Det är viktigt att ge en tydlig signal till branschen att vi tänker satsa på förbränningsmotorer och ställa krav på att de påskyndar utvecklingen. Om alla bolag i branschen vet att det kommer att vimla av bilar med förbränningsmotorer även om tio år och att det vid det laget är
förbjudet med fossila bränslen så blir de tvungna att satsa på utökad utveckling och tillverkning. Första steget är att staten gör sig oberoende av skatteinkomsterna från drivmedelsskatten och riktar insatserna mot skattefria bio-drivmedel istället för att subventionera elbilar ensidigt.


Hur mycket skulle bensinen ha kostat idag om prisutvecklingen hade följt konsumentprisindex (KPI) de senaste 45 åren?

Då hade en liter bensin kostat 6,80 kr/litern. (juni 2019)


Vilka mätbara effekter på miljön har skatten på drivmedel lett till?

Inga alls. Förra året ökade koldioxidutsläppen från trafiken.


Varför har ni satt riktpriset 12 kr/liter?

Av flera olika skäl. Dels var gjorde vi undersökning i gruppen bland medlemmarna vilket pris de tyckte var rimligt. Den största gruppen sa “10 kr eller mindre” och strax därefter kom gruppen som röstade på 12 kr. Detta tog vi fasta på som riktmärke och om man tar bort halva energiskatten så landar man på ungefär 12 kr/liter. Som det är idag så har vi en kraftig överbeskattning (30 %) av bensinskatten. Tar man bort den hamnar man också på cirka 12 kronor.


Varför kopplas miljö samman med bensinskatt?

Det finns en tanke om att en ökad skatt skulle leda till minskad användning men det finns ingenting som egentligen tyder på att det är sant eftersom priselasticiteten för drivmedel är låg. Däremot vet vi att smugglingen av “smutsigare” drivmedel från Europa ökar.


Är det bara landsortsbor som lider av högt drivmedelspris?

Självklart inte. Om man jobbar skift eller har barn på dagis så spelar det nästan ingen roll om man bor även där det finns bra kollektivtrafik. För att få ihop vardagen så måste många använda sig av bilen. Dessutom stiger priset på varor och tjänster i hela landet om drivmedelspriserna är för höga.


Varför fokusera på bränslepriset och inte reseavdragets struktur och kompensationsnivå?

Vi har även tagit upp reseavdraget med olika riksdagsmän. Även om det inte står överst på vår agenda så finns det på vår kravlista och vi vill påverka det i en positiv riktning. Nivån på reseavdraget har legat stilla i över 10 år och grundnivån som måste överstigas har dessutom ökat från 9000 kr till 11000 kr. När nivån för reseavdraget fastställdes så kostade en liter bensin ungefär 12 kr/litern.


Kommer detta uppror eskalera från små protester till mer omfattande?

Man vet aldrig hur saker och ting utvecklar sig men så länge vi känner att det finns en dialog och ett gehör från politikerna på riksdagsnivå så kommer vi att driva den linje vi har idag.


Kommer detta leda till ett enfrågeparti inför valet 2020 om vi inte sett positiva effekter innandeadline för att registrera ett parti?

Det finns inga sådana planer idag. Inom moderators- och admingruppen finns en mängd olika politiska färger representerade och i FB-gruppen finns alla politiska partier representerade, vilket vi är stolta över, men det gör ju också det svårt att komma överens i fler frågor än denna. Vår
förhoppning är istället att vi ska få alla partier att driva vår linje när det gäller drivmedelsbeskattning.


Hur mycket av bensinpriset är skatt?

Idag kostar 1 liter bensin ungefär 16 kronor. Av detta är 10 kronor skatt. Med andra ord ca 170% påslag.


Varför kan inte bensin bara ha vanlig moms som pålaga?

Ja, det kan man fråga sig. Om man hävdar miljöaspekt så borde ju åtminstone den delen av bensinen/dieseln som består av förnybart bränsle vara skattefri men allt drivmedel som består av
mindre än 98 % förnybart klassas som låginblandat och beskattas likadant som helt fossilt bränsle.


Kommer folk i Sverige att dramatiskt köra mer bil om bensinpriset är under 10kr/l?

Troligtvis inte. De flesta ägnar sig inte åt nöjeskörning.