Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UPPROR IDEELL FÖRENING

§ 1 NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Uppror ideell förening. Föreningen har säte i Örebro kommun.

§ 2 ÄNDAMÅL Föreningen har som ändamål att verka för vardagsekonomiska fördelar för folket. Föreningen ska arbeta genom att att bedriva opinion i för samhället väsentliga frågor. Föreningen är fristående samt partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 4 MEDLEMSKAP Föreningen består av fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap. Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Minderåriga har avgiftsfritt medlemskap.

§ 5 UTTRÄDE Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen per anmäld utträdesdatum. När utträdesdatum passerats äga ej utträdd medlem tillträde till föreningens lokaliteter och dokument. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 6 UTESLUTNING Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Under beslutstiden äga styrelsen rätten att försätta den ifrågasatte medlemmen i karantän med begränsad tillgång till föreningens ordinarie verksamhet. I ett uteslutningsbeslut skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Ett eventuellt överklagande av berörd medlem ska behandlas vid årsmöte. Beslutet skall inom tre dagar, från dagen för beslutet, skriftligen meddelas berörd part.

§ 7 STADGEÄNDRING För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Sida 1/4 Lägg in bild här om ni har en logga Antagna 20XX-XX-XX

§ 8 UPPLÖSNING För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 9 ÅRSMÖTE OCH VERKSAMHETSÅR Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet sker skriftligen per e-post samt anslås på föreningens hemsida senast tre veckor före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Minderåriga har avgiftsfritt medlemskap. Beslut fattas genom bifallsrop eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för stadgeändring och upplösning av föreningen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 1. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt). 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 6. Fastställande av dagordning. 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter. Sida 2/4 Lägg in bild här om ni har en logga Antagna 20XX-XX-XX 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner). 13. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1 år. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. c) 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. d) valberedning för en tid av 1 år. 14. Årsmötet avslutas.

§ 10 VALBEREDNING Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Ledamöter i valberedningen får inte vara medlemmar i något politiskt parti. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 11 REVISION Styrelsen väljer ut en revisor. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorn ska vara oberoende av dem som den har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 12 STYRELSE Styrelsen består av ordförande samt minst två övriga ledamöter dock högst fem övriga ledamöter samt högst tre suppleanter. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt, av årsmötet, fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad person får utses till befattning inom styrelsen. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt att ansvara för och förvalta föreningens medel. Styrelsemöten ska hållas efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsebeslut kräver en majoritetsröst med minst halva antalet ledamöter närvarande. Vid lika röstetal har ordförandens utslagsröst. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde med minst halva antalet ledamöter deltagande. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt.