Vår framtidsvision

Vi eftersträvar ett samhälle där bilismen inte överbeskattas och där alla svenska medborgare känner sig fria att bo, arbeta och leva där de önskar utan att straffbeskattas. Vår viktigaste grundlag Regeringsformen tryggar oss rättigheten att bo och leva var vi vill, att staten ska värna individens privatekonomi.  

Det står även att staten ansvarar för ett hållbart samhälle. 

Ett första steg är att stegvis sänka drivmedelsskatten. Detta för att staten inte ska vara beroende av dessa inkomster och för att sända en tydlig signal till branschen att vi satsar på att utveckla förbränningsmotorn och biodrivmedel till att bli så miljövänliga som möjligt, vilket därmed innebär minimalt utsläpp av växthusgaser.

På detta sätt kan vi också bidra till att minska - och på sikt - eliminera användningen av fossila drivmedel även globalt, då Sverige kan erbjuda hållbara och till och med förnyelsebara lösningar och produkter att exportera. Därmed kan Sverige leda med exempel på faktiska lösningar som bidrar till planeten och våra samhällen, i motsats till regeringens slöseri med skattemedel som knappt minskar klimatpåverkan den avser att lösa.

Trots allt finns det många länder som inte har råd eller möjlighet att själva utveckla hållbara eller förnyelsebara drivmedel till sin respektive befolkning, och vissa utvecklingsländer förbrukar enorma mängder fossilt bränsle. 

Föreningen Uppror har ambitionen att förbättra de demokratiska processerna i Sverige så att den offentliga debatten kan föras i ett öppet samtal där alla svenskar är välkomna att delta i.